قانون مدنی

مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸ مقدمه – در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم ماده ۱ مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را […]

قانون مجازات اسلامی

مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ کتاب اول – کلیات بخش اول – مواد عمومی فصل اول – تعاریف ماده ۱ قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تامینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است. ماده ۲ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل […]